Hoppa till sidans innehåll

Stadgar 2022

22 FEB 2022 14:18
  • Uppdaterad: 22 FEB 2022 14:18

(Fastställd av Riksidrottsstyrelsen den 17 januari 2022).
1 kap Allmänna bestämmelser 2
1 § Ändamål 2
2 § Föreningens namn m.m. 2
3 § Sammansättning, tillhörighet m.m. 2
4 § Beslutande organ 3
5 § Verksamhets- och räkenskapsår 3
6 § Firmateckning 3
7 § Stadgeändring 3
8 § Tvist/skiljeklausul 3
9 § Upplösning av föreningen 3
2 kap Föreningens medlemmar 4
1 § Medlemskap 4
2 § Medlems skyldigheter och rättigheter 4
3 § Medlems deltagande i den idrottsliga verksamheten 5
4 § Utträde 5
5 § Uteslutning m.m. 5
6 § Överklagande 6
7 § Medlemskapets upphörande 6
3 kap Årsmöte 6
1 § Tidpunkt och kallelse (alt 1) 6
1 § Tidpunkt och kallelse (alt 2) 6
2 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet 7
3 § Sammansättning och beslutförhet (alt 1) 7
3 § Sammansättning och beslutförhet (alt 2) 7
4 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet 7
5 § Ärenden vid årsmötet 7
6 § Valbarhet 8
7 § Extra årsmöte 8
8 § Beslut och omröstning 9
9 § Ikraftträdande 9
4 kap Valberedning 9
1 § Sammansättning 9
2 § Åligganden 10
5 kap Revision 10
1 § Revisorer och revision 10
6 kap Styrelsen 10
1 § Sammansättning 10
2 § Styrelsens åligganden 11
3 § Kallelse, beslutförhet och omröstning 11
4 § Överlåtelse av beslutanderätten 12
7 kap Övriga föreningsorgan 12
 
1 § Kommittéer, arbetsgrupper och andra underliggande
föreningsorgan 12
2 § Instruktioner 12
3 § Budget och verksamhetsplan 12
 
1 kap Allmänna bestämmelser
1 § Ändamål
Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i
enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och
värdegrund” (1 kap. RF:s stadgar, bilaga).
Föreningen ska bedriva följande idrotter:
Gymnastik.
med särskild inriktning:
Barn & Vuxna.
2 § Föreningens namn m.m.
Föreningens fullständiga namn: Gymnastikföreningen Gympalätt.
Föreningens organisationsnummer är: 829501-3695
Föreningen har sin hemort i Hovmantorp i lessebo kommun.
3 § Sammansättning, tillhörighet m.m.
Föreningen består av de fysiska personer som har beviljats
medlemskap i föreningen.
Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):
Svenska GymnastikFörbundet.
och är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
Genom medlemskap i SF blir föreningen även medlem i RF-SISU
Småland (distrikt), vilket är det distrikt där föreningen har sin
hemort.
Genom medlemskap i SF blir föreningen dessutom medlem i
GymnastikFörbundet Sydost specialidrottsdistriktsförbund (SDF),
vilket är det SDF där föreningen har sin hemort.
Föreningen är skyldig att följa ovan nämnda organisationers stadgar,
tävlingsregler och fattade beslut.
Föreningen ska verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer
och andra organ får sådan sammansättning att mångfald inklusive
jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår.
På begäran av RF och övriga organ enligt 8 kap. 5 RF:s stadgar, är
föreningen skyldig att lämna uppgifter m.m.
 
4 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och
styrelsen.
5 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m
den 1 januari t.o.m den 31 december.
6 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt.
Styrelsen delegerar firmateckningsrätten till ordförande eller
kassören var för sig.
Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska
återrapportera till styrelsen.
7 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3
av antalet lämnade röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen lämnas av såväl
medlem som styrelsen.
8 § Tvist/skiljeklausul
Talan i tvist där parterna är, eller när omtvistat rättsförhållande
gällde var, enskild medlem, funktionär, förening, IdrottsAB, SDF,
Distrikt, SF, RF, Antidopingstiftelsen eller Antidoping Sverige AB
(ADSE) får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall
då annan särskild ordning är föreskriven i SF:s eller RF:s stadgar,
avgöras enligt ett av RS fastställt reglemente för Idrottens
skiljenämnd.
Talan måste anhängiggöras senast inom två år från tvistens
uppkomst.
9 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3
av antalet lämnade röster.
I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens
tillgångar ska användas till ett av föreningen bestämt
idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens
handlingar m.m. ska arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller
motsvarande.
Beslutet, tillsammans med kopia av årsmötets protokoll,
revisionsberättelse samt balans- och resultaträkningar, ska
omedelbart skickas till föreningens SF.
 
2 kap Föreningens medlemmar
1 § Medlemskap
Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att
beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast om
det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens
ändamål, idrottens värdegrund eller på annat sätt skada föreningens
intressen.
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen
delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller tills vidare.
Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen. Innan
sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid,
minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen
till att medlemskapet ifrågasätts.
I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas samt anges
vad den medlems sökande ska iaktta för att överklaga beslutet.
Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas
till den som fått avslag på medlemsansökan.
Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den sökande
inom tre veckor till aktuellt SF.
2 § Medlems skyldigheter och rättigheter
Medlem
• ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av
föreningsorgan samt följa i 1 kap. 3 § nämnda organisationers
stadgar, tävlingsregler och beslut,
• ska betala medlemsavgift och andra avgifter som beslutats av
föreningen,
• accepterar genom sitt medlemskap att föreningen behandlar
personuppgifter för ändamålet föreningsadministration i
enlighet med gällande föreningsstadgar,
• har rätt att få information enligt gällande dataskyddslagstiftning
om den personuppgiftsbehandling som medlemskapet i
föreningen medför,
• accepterar genom sitt medlemskap att personuppgifter
behandlas för att åliggande som följer av medlemskapet,
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för
medlemmarna,
• har rätt till information om föreningens angelägenheter i den
utsträckning som följer av 6 kap. 2 §,
• har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom
vid upplösning av föreningen.
 
3 § Medlems deltagande i den idrottsliga
verksamheten
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under
de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor
som gäller för övriga medlemmar. Föreningen har dessutom rätt att
uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag.
Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin
förening.
Föreningen bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i
tävling eller uppvisning. För deltagande i tävling eller uppvisning
utanför Sverige krävs aktuellt SF:s godkännande.
Är arrangören av tävlingen eller uppvisningen inte ansluten till det SF
som administrerar ifrågavarande idrottsgren, får medlemmen delta
endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.
4 § Utträde
Medlem, som önskar utträda ur förening, ska skriftligen anmäla
detta. Har medlem vid sådant utträde inte betalat föreskrivna
avgifter till föreningen, bestämmer styrelsen om de ska betalas eller
inte.
Om medlem inte betalat medlemsavgift under två på varandra
följande år, får föreningen besluta om medlemskapets upphörande.
Om inte annat beslutas upphör medlemskapet enligt första eller
andra stycket när medlemmen avförs från medlemsförteckningen.
Personen ska underrättas om att medlemskapet har upphört.
5 § Uteslutning m.m.
Medlem får, utan iakttagande av 4 § andra stycket, uteslutas om
medlemmen, trots påminnelse, har försummat att betala av
föreningen beslutade avgifter. Medlem får också uteslutas om
medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål,
brutit mot idrottens värdegrund, föreningens stadgar, eller på annat
sätt skadat föreningens intressen.
Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock
begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning
får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i
stället meddela medlemmen en varning.
Beslut om uteslutning eller varning ska fattas av styrelsen. Sådant
beslut får inte fattas utan att medlemmen inom viss av styrelsen
angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de
omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.
I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges
vad medlemmen ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska
inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.
 
6 § Överklagande
Beslut om att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller
varning får överklagas till föreningens SF enligt reglerna i 15 kap. RF:s
stadgar.
7 § Medlemskapets upphörande
Beslut om upphörande av enskilds medlemskap gäller inte förrän
klagotiden utgått, eller då beslut överklagats, ärendet blivit slutligt
avgjort.
3 kap Årsmöte
1 § Tidpunkt och kallelse (alt 1)
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, ska hållas
före utgången av februari månad på tid och plats som styrelsen
bestämmer.
Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av
styrelsen senast två veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna
på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till
föredragningslista publiceras på föreningens hemsida. Har förslag
väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av
föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig
betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i
kallelsen.
Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas
berättelser, verksamhetsplan med ekonomisk plan samt styrelsens
förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas
tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I
kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.
2 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av
årsmötet.
Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra
veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt
yttrande över motionerna.
3 § Sammansättning och beslutförhet (alt 1)
Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid
förhinder får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart
företräda en medlem. Vårdnadshavare har dock alltid rätt att
företräda sina omyndiga barn.
Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och
ombud som är närvarande på mötet.
eller
 
3 § Sammansättning och beslutförhet (alt 2)
Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar.
Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och
ombud som är närvarande på mötet.
4 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på
årsmötet
För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:
● att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år;
● att medlemskap har beviljats minst två månader före
årsmötet; och
● att förfallna medlemsavgifter har betalats senast två
månader före årsmötet.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på
mötet.
5 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om medlemmarna har kallats till årsmötet på rätt sätt
och inom rätt tid.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med
årsredovisning/årsbokslut för det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det
senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen
avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter för kommande
verksamhetsår.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av
ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna
motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två
år;
 
c) 2. revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett
år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
d) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en
ska utses till ordförande; samt
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i
fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för
föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte
varit med i kallelsen till mötet.
6 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av
föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till
ledamot i styrelsen, valberedningen eller till revisor eller
revisorssuppleant i föreningen.
7 § Extra årsmöte
Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller
minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär
det. Sådan begäran ska vara skriftlig och innehålla skälen för
begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom
14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från
erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra
årsmöte ska senast sju dagar före mötet tillhandahållas
medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och
förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och
anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats.
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de
som begärt ett extra årsmöte vidta åtgärder enligt föregående
stycke.
Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som
angetts i förslaget till föredragningslista behandlas.
8 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter
omröstning (votering).
Med undantag för de i 1 kap. 7 § första stycket och 1 kap. 9 §
nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel
majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att
den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende
av hur dessa röster förhåller sig till antalet lämnade röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär
mer än hälften av antalet lämnade röster.
 
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska
dock val ske slutet.
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag
som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är
röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör
lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
9 § Ikraftträdande
Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte
annat beslutas.
 
4 kap Valberedning
1 § Sammansättning
Valberedningen ska bestå av ordförande och 1-2 övriga ledarmöten
valda av årsmötet. Ambitionen är att valberedningen ska bestå av
kvinnor och män.
Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva
antalet ledamöter så bestämmer.
2 § Åligganden
Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i
detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och
revisorernas arbete.
Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem
vilkas mandattid går ut vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa
mandattid. Därefter ska valberedningen informera medlemmarna
om vilka som avböjt omval. Valberedningen ska upplysa
medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på
kandidater.
Senast två veckor före årsmötet ska valberedningen meddela
röstberättigade medlemmar sitt förslag, samt meddela namnen på
de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen.
Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen
meddela sitt förslag beträffande det val nomineringen avser.
De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i
denna egenskap fått kännedom om.
 
5 kap Revision
1 § Revisorer och revision
Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de
revisorer som årsmötet utsedd.
Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska.
 
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens
räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och
räkenskapsåret ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före
årsmötet.
Revisorerna ska granska styrelsens räkenskaper och förvaltning för
det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen
överlämna revisionsberättelse senast 7 dagar före årsmötet.
 
6 kap Styrelsen
1 § Sammansättning
Styrelsen ska bestå av ordförande samt 4 övriga ledamöter.
Styrelsen kan bestå av kvinnor och män.
Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande och de övriga
befattningshavare som behövs.
 
Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande-
och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till
 
befattning inom styrelsen.
2 § Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande
organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.
Styrelsen ska – inom ramen för RF:s, föreningens SF:s och
föreningens egna stadgar – ansvara för föreningens verksamhet samt
tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att
● se till att föreningen följer gällande lagar och andra bindande
regler, däribland att begära att belastningsregisterutdrag
visas upp enligt 8 kap. 5 § RF:s stadgar,
● verkställa av årsmötet fattade beslut,
● planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och för
detta utarbeta arbetsordning och instruktioner för
underliggande föreningsorgan samt hos SF uppdatera
kontaktuppgifter enligt 8 kap. 5 § RF:s stadgar,
● ansvara för och förvalta föreningens medel,
● fortlöpande informera medlemmarna om föreningens
angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada
föreningens intressen,
● tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 5 kap. 1 §, och
● förbereda årsmöte.
Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen
fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för
 
föreningen bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder
ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.
Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna genom en
särskild upprättad arbetsordning.
3 § Kallelse, beslutförhet och omröstning
Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden
är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har
begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som
begärt sammanträdet kalla till det.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då
minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att
minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske
genom ombud.
Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig
omröstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammanträde eller
med hjälp av annan teknisk utrustning.
Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska
protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas av
mötesordföranden och utsedd protokollsekreterare. Avvikande
mening ska antecknas i protokollet.
4 § Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i
vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till
enskild medlem, anställd eller annan utsedd person. Sådana uppdrag
kan gälla för viss tid eller tillsvidare.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående
stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.
7 kap Övriga föreningsorgan
1 § Kommittéer, arbetsgrupper och andra
underliggande föreningsorgan
2 § Instruktioner
Styrelse ska, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt,
fastställa de befogenheter och skyldigheter som de underliggande
organen har samt hur återrapportering till styrelsen ska ske.
3 § Budget och verksamhetsplan
Sektion/kommitté för respektive idrottsverksamhet samt övriga fasta
kommittéer ska upprätta förslag till budget och verksamhetsplan för
sektionen/kommittén att gälla under nästföljande verksamhetsår.
Budget och plan ska ges in till styrelsen för godkännande på tid som
den bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen
 
som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens
skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning
eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.
 
RF:s STADGAR (utdrag)
1 kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision
och värdegrund (2021)
1 §
Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och
värdegrund
Idrott ska bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade
verksamhetsidén, visionen och värdegrunden.
Idrottens verksamhetsidé
Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under
hela livet.
Definitioner och konstateranden:
Med idrott avses organiserad fysisk aktivitet där träning och möjlighet till
tävling bidrar till välmående. Den fysiska prestationen har mer än försumbar
betydelse. Idrottsrörelsen lägger särskild vikt på följande fyra områden.
Fysisk aktivitet: Det fysiska momentet är av mer än försumbar
betydelse för själva aktiviteten, prestationen och resultatet.
Träning: Idrotten består av träning och lek som ger möjlighet till fysisk,
mental, social eller kulturell utveckling.
Tävling: Idrotten har definierade tävlingsregler som bestäms och ägs av
idrottens organisation.
Välmående: Idrotten bygger på att ha roligt, må bra och utvecklas hela
livet. Hälsa, trivsel och välbefinnande är normgivande.
Idrott består av
träning och lek, tävling och uppvisning.
Idrotten ger
fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.
Vi organiserar vår idrott
i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och
frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.
Vi delar in vår idrott
efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till
och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar och
unga vuxna 13-25 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över
25 år.
I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att
ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för
verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens
villkor.
 
I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och
elitinriktad idrott.
Hälsa, trivsel och välbefinnande är normgivande inom idrotten.
I den elitinriktad idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat
vägledande och i breddidrotten tjänar även ofta prestation och
tävlingsresultat som en sporre.
Vi är en samlad idrottsrörelse
som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund
och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska
idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära
samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom
idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd,
varandras roller och verksamhetsvillkor.
Idrotten följer
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om
barnets rättigheter (barnkonventionen) och FN:s internationella konvention
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Idrottens vision
Svensk idrott - världens bästa
Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt
utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en
självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar
samt en utbildningsverksamhet i världsklass.
Idrottens värdegrund
Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva
och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och
utvecklas under hela livet.
Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde.
Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och
ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt
och oavsett bakgrund.
Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån
sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung,
religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska
förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.
Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det
innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta
inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund
ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier och våld såväl på
som utanför idrottsarenan.
Skribent: Julia Evans
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
GF Gympalätt - Gymnastik
Jennifer Larsson, månskensvägen 9
36541 Hovmantorp

Kontakt:
Tel: 0760312358
E-post: styrelsen.gympalatt@...

Se all info